I. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa vzťahujú na poskytovanie služieb prevádzkovateľom RM Hotel **** WELLNESS & CONGRESS, Úzka ulica 418/5, 971 01 Prievidza spoločnosťou LK Consulting SK s.r.o., Tomášikova 3/A, 821 01 Bratislava, IČO: 45 920 397, zapísaná v OR na OS Bratislava I, odd. Sro, VI. č. 68589/B, (ďalej len „Prevádzkovateľ“), na platobné a storno podmienky rezervácií uskutočnených klientom, ako aj na všetky ostatné práva a povinnosti vyplývajúce z právneho vzťahu vzniknutého pri rezervácii služieb hotela.

II. Klient je oprávnený využívať služby hotela len v prípade, že súhlasí s VOP. Klientovi sa odporúča vo vlastnom záujme oboznámiť sa s týmito VOP pred uskutočnením rezervácie. Pri opakovanom využívaní služieb hotela je klient povinný vždy sa oboznámiť s aktuálnym znením VOP. Prevádzkovateľ hotela si vyhradzuje právo jednostranne tieto VOP zmeniť, pričom zmena VOP je účinná odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke prevádzkovateľa hotela. Potvrdením rezervácie klient vyslovuje bezvýhradný súhlas s týmito VOP a ich prílohami. Súhlasom s týmito VOP klient vyhlasuje, že dosiahol vek minimálne 18 rokov a je spôsobilý vo vlastnom mene nadobúdať práva a preberať na seba povinnosti.

III. Hosť, ktorý si prenajme izbu sa súčasne zaväzuje, že bude dodržiavať ubytovací poriadok. Ak ho poruší, vedenie hotela má právo objednávku zrušiť.

IV. Hotel ubytuje len hosťa, ktorý sa riadne registruje a poskytne požadované údaje k riadnej rezervácii. Za účelom ubytovania hosť predloží príslušnému pracovníkovi recepcie svoj platný preukaz totožnosti a hotel mu vydá hotelovú kartu slúžiacu na prístup do izby, hotelových priestorov a ostatných priestorov pre hostí.

V. Pri akejkoľvek elektronickej rezervácii po výbere všetkých údajov pre začiatok a koniec pobytu, typu izby, doplnkových služieb a podobne klient vyplní všetky požadované údaje. Po odoslaní rezervácie sa rezervácia stáva záväzná.

VI. Po vyplnení všetkých požadovaných údajov, po realizácii úhrady v zmysle týchto VOP a po preverení údajov bude klientovi bezodkladne zaslané na ním zadanú e-mailovú adresu potvrdenie rezervácie s uvedením rezervačného čísla. Pridelené rezervačné číslo slúži na potvrdenie rezervácie, ako kontaktný údaj na realizáciu akýchkoľvek zmien alebo stornovania rezervácie a potvrdenie pri nástupe na pobyt, taktiež prípadné samo ubytovanie mimo prevádzkových hodín recepcie. Z uvedeného dôvodu je klient povinný rezervačné číslo bezpečne uschovať.

VII. Hotel je oprávnený pred príchodom hosťa vyžadovať garanciu vo forme predautorizácie platobnej karty, prípadne zálohy zloženej na bankový účet alebo v hotovosti. Výška požadovanej garancie je upravená Všeobecnými obchodnými podmienkami. Hosť bez garancie kartou je povinný uhradiť ubytovanie pri príchode a zložiť depozit v uvedenej sume. Zároveň je hosť bez garancie kartou povinný uhradiť všetky doplnkové služby hotela bezprostredne po ich čerpaní. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo požadovať rozdielnu respektíve vyššiu cenu pri priamej platbe za ubytovanie na recepcii o čom je klient oboznámený vopred prostredníctvom rezervačných portálov alebo emailom. V prípade, že klient takýto postup nerešpektuje, recepcia môže od zmluvy odstúpiť, nakoľko hosť porušil jeden z bodov (VOP).

VIII. Potvrdením rezervácie dáva klient súhlas na realizáciu úhrady za rezervovaný pobyt v prospech prevádzkovateľa hotela a oprávňuje prevádzkovateľa hotela na realizáciu tejto úhrady. Úhrada za rezervovaný pobyt a prípadné ďalšie služby je možná viacerými spôsobmi. Cena za rezervovaný pobyt bude klientovi stiahnutá z predautorizačnej karty v deň nástupu bez ohľadu na to, či bol alebo nebol príchod klienta realizovaný.
Prostredníctvom zálohovej faktúry pričom výška sumy je stanovená vo faktúre vystavenej prevádzkovateľom hotela. Doplatok za poskytnuté služby účtovanej na zálohovú faktúru je účtovaný na recepcii hotela na konci pobytu. Platbu zálohy za objednané a potvrdené služby je potrebné realizovať do 7 dní od prijatia zálohovej faktúry, v opačnom prípade je rezervácia považovaná za stornovanú. Po úspešnom prijatí zálohovej platby bude klientovi vystavená faktúra o prijatej zálohe.

IX. V prípade, ak klient skráti dojednaný pobyt v hoteli, hotel má právo vyúčtovať klientovi plnú výšku dojednanej ceny za celú dĺžku objednaného pobytu.

X. Každý hosť, ktorý nie je štátnym občanom Slovenskej republiky, je povinný vyplniť a podpísať tlačivo o hlásení pobytu, ktoré vystaví pracovník recepcie na základe predloženého dokladu totožnosti. Všetky údaje v hlásení musia byť uvedené pravdivo a úplne.

XI. Zmeny rezervácie a storno podmienky
1) Akékoľvek zmeny v rezervácii zo strany klienta je možné uskutočniť písomne, telefonicky alebo e-mailom prostredníctvom recepcie hotela na:
telefónnom čísle: +421 901 755 665
e-mailovej adrese: recepcia@rmsportresort.sk
poštovej adrese: RM Hotel **** WELLNESS & CONGRESS, Úzka ulica 418/5, 971 01 Prievidza
2) Pri požiadavke na zmenu uskutočnenej rezervácie je klient povinný vždy uvádzať rezervačné číslo pridelené a zaslané klientovi pri uskutočňovaní rezervácie. Pokiaľ klient požaduje zmenu uskutočnenej rezervácie, ktorej nie je možné z kapacitných alebo iných prevádzkových dôvodov vyhovieť, prevádzkovateľ hotela uskutoční všetky kroky za účelom vyhovenia požiadavkám klienta, avšak prevádzkovateľ hotela nie je povinný požiadavke klienta na zmenu uskutočnenej rezervácie vyhovieť, a klientovi nevzniká nárok na náhradu škody či akékoľvek iné plnenie zo strany prevádzkovateľa hotela z dôvodu nemožnosti zmeny uskutočnenej rezervácie.
3) V prípade odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia rezervácie vzniká prevádzkovateľovi hotela nárok na storno poplatok nasledovne:
• Bez storno poplatku
Viac ako 21 dní (vrátane) pred nástupom klienta na pobyt
• 30 % z ceny objednaných služieb
14 až 20 (vrátane) dní pred nástupom klienta na pobyt
• 50 % z ceny objednaných služieb
8 až 14 (vrátane) dní pred nástupom klienta na pobyt
• 100 % z ceny objednaných služieb
1 až 7 (vrátane) pred nástupom klienta na pobyt
4) V prípade nenastúpenia klienta na rezervovaný pobyt vzniká prevádzkovateľovi hotela nárok na storno poplatok vo výške 100 % z ceny objednaných a potvrdených služieb.
5) V prípade odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia rezervácie alebo v prípade čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie alebo nenastúpenia klienta na rezervovaný pobyt pri akciových pobytoch, pobytoch sprostredkovaných cez zľavové portály, partnerské rezervačné portály vzniká prevádzkovateľovi hotela nárok na storno poplatok vo výške 100 % z ceny objednaných a potvrdených služieb.
6) V prípade odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia rezervácie alebo v prípade čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie alebo nenastúpenia klienta na rezervovaný pobyt v mimoriadnych prípadoch (choroba, úmrtie, postihnutie živelnou pohromou a pod.) je prevádzkovateľ hotela oprávnený vzdať sa nároku na úhradu storno poplatku na základe predloženia dôveryhodného dôkazu o vážnej príčine odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia rezervácie, alebo čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie alebo nenastúpenia klienta na rezervovaný pobyt klientom a posunie termín nástupu v rozmedzí do 6 mesiacov od dňa nasledujúcom po dni pôvodného nástupu.
7) V prípade odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia rezervácie, alebo čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie, alebo nenastúpenia na pobyt zašle prevádzkovateľ hotela klientovi písomne alebo e-mailom oznámenie o uplatnení nároku prevádzkovateľa na storno poplatok a jeho výške v zmysle týchto VOP do 14 dní odo dňa odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia rezervácie, alebo odo dňa čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie, alebo odo dňa začiatku pobytu v prípade nenastúpenia klienta na pobyt. Klient potvrdením objednávky a vyjadrením súhlasu s týmito VOP súhlasí a berie na vedomie, že prevádzkovateľ hotela je oprávnený v prípade odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia rezervácie, alebo čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie, alebo nenastúpenia na pobyt, jednostranne započítať pohľadávku klienta na vrátenie klientom uhradenej ceny pobytu pri uskutočnení rezervácie pobytu voči pohľadávke prevádzkovateľa hotela na úhradu storno poplatku vo výške uvedenej v týchto VOP vo výške, v ktorej sa tieto pohľadávky kryjú, pričom sumu presahujúcu vzájomné pohľadávky klienta a prevádzkovateľa hotela v prospech klienta uhradí prevádzkovateľ hotela klientovi bezhotovostným bankovým prevodom na bankový účet klienta, z ktorého bola realizovaná úhrada ceny pobytu pri rezervácii pobytu, a to do 30 pracovných dní odo dňa nasledujúceho po dni odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia rezervácie, alebo čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie, alebo nenastúpenia na pobyt. Bankové poplatky spojené s vrátením ceny pobytu klientov znáša klient.
8) Na určenie počtu dní pri výpočte storno poplatkov je rozhodujúci deň doručenia písomného odstúpenia od zmluvy a zrušenia rezervácie.
9) Storno podmienky masáží, procedúr, wellness služieb, iného prevádzkového priestoru (konferenčné priestory, priestory prevádzky RM Sport Resort, wellness priestoru):
 Masáže, rehabilitácie:
Klient má nárok na bezplatné zrušenie vopred objednaných masáží a procedúr len v prípade, ak zrušenie vopred dohodnutých masáží a procedúr vykoná najmenej 1 hodinu pred ich začatím. V prípade, ak tak neurobí, bude klientovi zarátaný storno poplatok až do výšky 100 % z ceny, vopred ním rezervovanej masáže alebo procedúry.
 Konferenčné priestory, priestory prevádzky RM Sport Resort, wellness priestoru
• Bez storno poplatku
Klient má nárok na bezplatné zrušenie vopred objednaných priestorov najmenej 21 (vrátane) dní pred termínom rezervácie.
• 50 % z ceny objednaných služieb
14 (vrátane) dní pred termínom rezervácie
• 100 % z ceny objednaných služieb
7 a menej dní (vrátane) pred termínom rezervácie
10) V prípade nejasností alebo otázok, ktoré vzniknú pri rezervácií, je klient oprávnený obrátiť sa na recepciu hotela telefonicky na telefónnom čísle: +421 901 755 655 alebo emailom: recepcia@rmsportresort.sk.

V. Ubytovací poriadok
I. Hosť, ktorý si prenajme izbu sa súčasne zaväzuje, že bude dodržiavať ubytovací poriadok. Ak ho poruší, vedenie hotela má právo objednávku zrušiť.
II. Klient je oprávnený využívať služby hotela len v prípade, že súhlasí so Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) a dodržiava podmienky uvedené v Ubytovacom poriadku. Klientovi sa odporúča vo vlastnom záujme oboznámiť sa so „VOP“ ako aj s „Ubytovacím poriadkom“ pred uskutočnením rezervácie. Pri opakovanom využívaní služieb hotela je klient povinný vždy sa oboznámiť s aktuálnym znením „VOP“ a „Ubytovacím poriadkom“. Prevádzkovateľ hotela si vyhradzuje právo jednostranne „VOP“ a „Ubytovací poriadok“ zmeniť, pričom zmena je účinná odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke prevádzkovateľa hotela, alebo zverejnených dokumentoch hotela. Potvrdením rezervácie klient vyslovuje bezvýhradný súhlas s „VOP“, „Ubytovacím poriadkom“ a ich prílohami. Súhlasom klient vyhlasuje, že dosiahol vek minimálne 18 rokov a je spôsobilý vo vlastnom mene nadobúdať práva a preberať na seba povinnosti.

III. Práva a povinnosti klienta:
1) Pobyt v hoteli ako aj celom objekte je povolený len osobám, ktoré nie sú nositeľmi epidemiologicky závažných chorôb a infekcií. V prípade akýchkoľvek príznakov je klient povinný okamžite informovať prevádzkovateľa alebo ním poverenej osobu.
2) Na základe objednaného ubytovania je hotel/prevádzkovateľ povinný držať ubytovanie najneskôr do 19:00, do tohto času izbu pre hosťa rezervuje, ak nie je na objednávke uvedené inak.
3) Klient je povinný informovať prevádzkovateľa o jeho neskoršom príchode a to najneskôr do 19:00h, pričom prevádzkovateľ je povinný naďalej po dohovore s klientom izbu držať rezervovanú.
4) Prevádzkovateľ hotela je povinný ubytovať klienta od 15.00 h (check-in)
Klient je povinný uvoľniť izbu v posledný deň pobytu najneskôr 10:00 h (check-out)
Pokiaľ klient pri check-out v stanovenom čase neuvoľní izbu najneskôr do 10.00 h, bude mu účtovaný poplatok za „neskorý odchod“ vo výške 50 Eur s DPH. V prípade, ak klient neuvoľní izbu po 14.00 h, má hotel právo účtovať klientovi poplatok vo výške 100 % z ceny izby.

Izbu možno považovať za uvoľnenú, až v tom prípade, keď klient vynesie z izby všetky svoje veci a na recepcii hotela odovzdá poverenému pracovníkovi hotela elektronickú kartu.
5) V prípade osobitných požiadaviek (detská postieľka, neskorý nástup alebo odchod z pobytu (early check-in alebo late check-out), alebo záujmu o rezerváciu doplnkových služieb, je klient oprávnený obrátiť sa na recepciu hotela telefonicky alebo emailom.
6) Prevádzkovateľ hotela je oprávnený meniť ceny všetkých poskytovaných služieb, poskytovať zľavy z ubytovania, zverejňovať akciové pobyty viazané na konkrétny dátum alebo obdobie, poskytovať zľavy z ubytovania v rámci spolupráce so zľavovými portálmi, poskytovať zľavu na pobyt pre deti mladšie ako 6 rokov, poskytovať zľavy pri skupinovom ubytovaní alebo poskytnúť odlišnú zľavu skupine osôb čerpajúcich široké spektrum služieb ponúkajúci ubytovateľom.
7) Klient je povinný pri vstupe do hotela, pri konzumácii v reštaurácii, užívaní rôznych služieb alebo procedúr preukázať sa hotelovou kartičkou prípadne preukazom totožnosti na vyžiadanie.
8) Ak hosť požiada o predĺženie ubytovania, môže mu hotel ponúknuť aj inú izbu, než tú, v ktorej bol pôvodne ubytovaný.
9) Prevádzkovateľ hotela si vyhradzuje právo vo výnimočných prípadoch ponúknuť klientovi iné ubytovanie, než bolo pôvodne dohodnuté, pokiaľ sa podstatne nelíši od potvrdenej objednávky.
10) Hosť je povinný pri nasťahovaní sa do izby akékoľvek prípadné nedostatky, nezrovnalosti alebo výhrady nahlásiť na recepcii hotela ihneď po ich zistení. Rovnako je povinný postupovať v prípade, ak zistí akékoľvek poškodenie izby alebo jej inventáru. V prípade, že hotel zistí poškodenie izby alebo jej inventáru po ukončení pobytu hosťa bez toho, aby klient na tieto skutočnosti upozornil recepciu hotela, je hosť povinný nahradiť hotelu škodu za poškodenie izby alebo jej inventáru v plnom rozsahu.
11) Prevádzkovateľ hotela je oprávnený s okamžitou platnosťou ukončiť pobyt klienta a odstúpiť od zmluvy bez nároku na finančnú refundáciu, pokiaľ hosť poškodzuje majetok hotela alebo porušuje ubytovací poriadok. Prevádzkovateľ hotela je oprávnený nárokovať si u klienta všetky škody vzniknuté správaním klienta pri ktorom dochádza k poškodzovaniu majetku hotela.
11) Fajčenie v hotelových izbách a vo všetkých ostatných vnútorných priestoroch hotela je zakázané. V prípade porušenia tohto zákazu má hotel právo uložiť hosťovi pokutu vo výške 300 EUR za každé zistené porušenie.

12) Pobyt zvierat na izbách hotela nie je povolený. V prípade porušenia tohto zákazu má hotel právo uložiť hosťovi pokutu vo výške 300 EUR za každé zistené porušenie.
13) Hosť súhlasí s tým, že do jeho izby počas celej doby trvania jej prenájmu má právo vstupovať za účelom vykonania svojich pracovných povinností chyžná pre potreby vyčistenia jeho izby, údržbár v prípade porúch v izbe a manažér pre potreby kontroly izby. Ak tomu chce hosť zabrániť, vyvesí z vonkajšej strany svojich dverí kartičku „NERUŠIŤ“. To neplatí, ak je vstup nevyhnutný v prípade, že to vyžaduje naliehavosť riešenia situácie, napr. hrozba havárie, porušovanie podmienok ubytovania, najmä ak sú tým rušení ostatní hostia a pod.
14) Hotel nezodpovedá za cennosti a peniaze uložené v trezore na izbe, ani za cenné veci odložené mimo trezora na izbe.
15) Hotel nezodpovedá za prípadné nezhody, alebo konflikty medzi hosťami, ale v rozsahu možností urobí nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie poriadku a kľudu v ubytovacích a odbytových priestoroch.
16) Hotel zabezpečí pri ochorení alebo zranení hosťa poskytnutie prvej pomoci, prípadne zabezpečí privolanie záchranky (rýchlej zdravotníckej pomoci).
17) Na izbe, alebo v spoločenských miestnostiach hotela hosť nesmie premiestňovať zariadenie, vykonávať opravy alebo akékoľvek zásahy do telefónnych prístrojov, rozhlasových, alebo televíznych prijímačov, sušičov vlasov, prípadne do elektrickej siete alebo inej inštalácie.
18) V objekte hotela a na izbe nie je hosťovi povolené používať vlastné elektrické spotrebiče. Toto nariadenie sa netýka elektrických spotrebičov slúžiacich k osobnej hygiene hosťa a pri používaní osobnej elektroniky (notebook, mobil, tablet).
19) Hosť sa nesmie na izbe ani chodbách hotela hlučne zabávať, spievať, nahlas počúvať rozhlasový, alebo televízny program. V čase od 22:00 do 6:00 je povinný dodržiavať nočný kľud.
20) Hosťom je zakázaný vstup do služobných priestorov hotela a do priestorov, kde sú skladované potraviny a pripravované jedlá.
21) Za všetky škody spôsobené na majetku hotela zodpovedá hosť podľa všeobecne platných právnych predpisov.
22) Hosť platí účet zvyčajne pri odchode. Účty sú splatné hneď pri predložení. Pri odchode z ubytovacieho zariadenia hosť na recepcii vráti všetky poskytnuté hotelové karty.
23) Za ubytovanie, požičané predmety a ostatné služby využité v hoteli je hosť povinný platiť ceny v súlade s platným cenníkom.
24) Sťažnosti hostí a prípadné návrhy na zlepšenie činnosti hotela prijíma poverená osoba na stredisku, prípadne manažér strediska.
25) V ubytovacom zariadení je na viditeľnom a ubytovaným hosťom prístupnom mieste vyvesený požiarny poriadok, evakuačný plán a označenie smeru evakuácie z hotela. Hostia sú povinní počas svojho pobytu riadiť sa týmto inštrukciami.
26) Klient súhlasí, aby hotel v súlade so zákonom č. 52 /1998 Z. z. o ochrane osobných údajov spracoval jeho údaje. Poskytnuté osobné údaje klienta môže hotel spracovávať výlučne v súvislosti s poskytovaním ubytovacích a ďalších služieb.
27) Prevádzkovateľ hotela je oprávnený s okamžitou platnosťou ukončiť pobyt klienta a odstúpiť od zmluvy bez nároku na finančnú refundáciu, pokiaľ hosť poškodzuje majetok hotela alebo porušuje ubytovací poriadok. Prevádzkovateľ hotela je oprávnený nárokovať si u klienta všetky škody vzniknuté správaním klienta pri ktorom dochádza k poškodzovaniu majetku hotela.
28) V prípadoch neupravených týmto Ubytovacím poriadkom platia Všeobecné obchodné podmienky hotela.

4. Návštevný poriadok wellness

 1. Všeobecné pravidlá
 • návštevný poriadok a jeho pravidlá slúžia na bezpečnosť prevádzky, čistoty a poriadku v celom objekte RM Hotel**** Wellness & Congress
 • Každý návštevník je povinný oboznámiť sa pri vstupe do objektu s návštevným poriadkom a dodržiavať ho.
 • Kúpou vstupu návštevník akceptuje návštevný poriadok a jeho ustanovenia sa stávajú pre návštevníka záväznými.
 1. Otváracie hodiny, vstup a vylúčenie z návštevy objektu wellness
 • Otváracie hodiny pre verejnosť sú viditeľne označené a vstup do objektu je povolený len v čase prevádzky s platným vstupom a kartou RM Hotel, ktorú si každý návštevník zakúpi v pokladni.
 • Kartu RM Hotel je návštevník povinný odovzdať pri odchode. V prípade straty karty resp. jej znehodnotenia musí návštevník uhradiť sumu 3 €.
 • Deťom do 15 rokov je vstup do wellness povolený len v sprievode osoby staršej ako 18 rokov.
 • Deti do 15 rokov majú vstup do Saunového sveta zakázaný, prípadne vstup iba s osobou staršou ako 18 rokov / s rodičom.
 • Saunovanie v plavkách je zakázané, (povolené len v plachte).
 • Vstup do Saunového sveta je jednorazový, maximálne 3 hodiny. Prevádzkovateľ RM Hotel si vyhradzuje právo na uzavretie jednotlivých častí wellness počas prevádzkovej doby pre uzavretú spoločnosť (skupinová rezervácia). Počas tejto doby je daný objekt pre verejnosť zatvorený.
 • Posledný vstup do objektu musí byť najmenej toľko minúť pred uzavretím, aký je čas otváracích hodín. Zamestnanec má právo pri zakúpení dlhšieho vstupu ako sú otváracie hodiny odmietnuť predaj vstupu.
 • Do Wellness nemajú prístup osoby, ktoré trpia akoukoľvek infekčnou chorobou alebo kožným ochorením, osoby postihnuté horúčkou, kašľom, zápalom očných spojiviek, osoby trpiace nákazlivými chorobami alebo ochoreniami, vyžadujúcimi izoláciu, bacilonosiči, osoby s poraneniami a diagnózami, ktoré sú kontraindikované pobytom v zariadeniach tohto typu.
 1. Zodpovednosť návštevníkov
 • Návštevník je povinný správať sa v priestoroch RM Hotel Wellness spôsobom, ktorý nepoškodzuje alebo neznehodnocuje majetok objektu.
 • Návštevník je povinný nahradiť všetky škody, ktoré spôsobí svojim konaním alebo opomenutím.
 • Rodičia alebo sprevádzajúce osoby nad 18 rokov sú plne zodpovedné za správanie detí a pri porušení prevádzkového poriadku alebo iného zákazu.
 • Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadný úraz alebo ujmu na zdraví.
 • Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, poranenia alebo úrazy spôsobené neopatrnosťou alebo nedodržaním tohto návštevného poriadku alebo pokynov zodpovedných zamestnancov wellnessu.
 • Škody spôsobené vo wellness návštevníkmi budú vymáhané podľa platných právnych predpisov SR.
 1. Prevádzkové pokyny pre návštevníkov
 • Vstup do objektu je časovo ohraničený. Ak sa zakúpený čas prekročí, návštevník je povinný uhradiť doplatok.
 • Na prezliekanie sú k dispozícii šatne a priestory s komplexným sociálnym zázemím /sprchy, WC/
 • Do šatne je potrebné sa vyzuť/prezuť.
 • K prezliekaniu slúžia kabínky, umiestnené na oboch stranách šatne.
 • Odev a obuv je potrebné odkladať do skriniek, ktoré sa uzamykajú kartou, ktorú dostane každý návštevník.
 • Návštevník má plnú zodpovednosť za uzamykanie skriniek, v ktorej má uložené osobné veci, odev a obuv.
 • V prípade prianí a sťažností je potrebné kontaktovať službukonajúcich zamestnancov wellnessu, prípadne recepciu hotela.
 • Návštevníci sú povinní dodržiavaž pokyny zamestnancov.
 • Návštevníci sú povinní udržiavať v priestoroch objektu poriadok a čistotu.
 1. Pokyny pre návštevníkov bazénovej haly
 • Pred vstupom do bazénu je návštevník povinný sa osprchovať.
 • Kúpanie je dovolené výlučne v plavkách a bez obuvi.
 • Do bazénov je zakázané vstupovať s jedlom a nápojmi.
 • Je zakázané odhadzovať odpadky, znečisťovať vodu.
 • Do bazénov je zakázané skákať, vzájomne sa strkať, behať okolo bazénov.
 • Návštevník je povinný dbať na vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť ostatných návštevníkov.
 • Malé deti sú povinné nosiť kúpacie plienky.
 • Do bazénov je zakázané nosiť lopty, tenisové loptičky, plutvy, povolené sú iba nafukovacie pomôcky menších rozmerov.
 • Návštevník je povinný opustiť bazény 15 minút pred ukončením prevádzky.
 • V prípade uzavretej bazénovej haly pre verejnosť v dôsledku prenájmu je zakázané ju navštíviť.
 1. Pokyny pre návštevníkov Saunového sveta
 • Pred vstupom do sauny je návštevník povinný dôkladne sa umyť mydlom a osprchovať sa.
 • Deti do 15 rokov majú vstup do Saunového sveta zakázaný.
 • Saunovanie v plavkách je zakázané – povolené len v plachte.
 • Do sauny sa vstupuje bez obuvi.
 • Pred vstupom do sauny odložte šperky resp. hodinky.
 • Do sauny sa nemôžu nosiť karty RM Hotel v dôsledku možnosti ich poškodenia.
 • V saune sa sedí zásadne na plachte.
 • V saune dýchajte ústami, pretože vysoká teplota a suchý vzduch vysušujú sliznicu a môžu spôsobiť bolesti hlavy.
 • Správajte sa vhodne, nerozprávajte hlasno, berte ohľad na ostatných návštevníkov.
 • Pobyt sa odporúča začať v parných priestoroch, kde teploty dosahujú maximálne 55 °C pri 100%-nej vlhkosti prostredia. Záver pobytu v saunách by mal patriť klasickej suchej saune.
 • Dokonalé prekrvenie organizmu v saune sa dosiahne v priebehu 10-15 minút. Potom sa osprchujte studenou vodou, a to tak dlho, kým nemáte pocit chladu. Telo osušte a krátko pobudnite mimo sauny. Tento postup opakujte podľa vašej kondície, najmenej však trikrát.
 • Je možnosť použiť aj ochladzovací kúpeľ, avšak je nutné sa pred ním osprchovať a až následne doň vojsť.
 • Po poslednom pobyte v saune si celé telo dôkladne opláchnite vlažnou vodou bez mydla a vyutierajte sa dosucha.
 • Celkový pobyt v saunovom svete by zo zdravotného hľadiska nemal presiahnuť 3 hodiny, pričom rozhodujúca je individuálna kondícia každého jedinca.
 • Navštívte odpočiváreň so soľnou stenou, zabaľte sa do deky a zostaňte ležať asi pol hodiny. Ležte uvoľnene a relaxujte, čím zvýšite správny fyziologický účinok sauny.
 • V priestoroch saunového sveta je zakázané konzumovať potraviny, alkoholické nápoje, lieky či iné návykové látky.
 • V prípade nevoľnosti počas návštevy sauny ukončite svoj pobyt v saune, resp. oslovte službukonajúceho zamestnanca.
 1. Výnimky
 • Návštevný poriadok a pravidlá sa vzťahujú na všeobecné použitie zariadení a využívania služieb. Prevádzkovateľ môže povoliť výnimky v súvislosti s právnymi predpismi a nad rámec interných povolení v jednotlivých objektoch prevádzky.

 

5. Záverečné ustanovenie

 1. Tento reklamačný poriadok vstupuje do platnosti dňom: 01.11.2022Ak spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu  alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva má spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, má spotrebiteľ právo, za účelom ochrany svojich spotrebiteľských práv, podať návrh na začatie  alternatívneho riešenia sporov. Subjektami alternatívneho riešenia sporov sú Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk), alebo iné subjekty zapísané do zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporov, ktorý vedie Ministerstvo hospodárstva SR. V prípade cezhraničného sporu má  spotrebiteľ právo sa obrátiť na Európske spotrebiteľské centrum (www.esc-sr.sk), ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.
 2. VOP a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia slovenským právnym poriadkom.Prípadné spory vzniknuté z týchto VOP a Zmluvy budú riešené pred príslušným súdom v Slovenskej republike.Riešenie reklamácii Klientov vo vzťahu k Službám poskytnutým Hotelom upravuje Reklamačný poriadok Hotela. V prípade, ak Klient – spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Hotel vybavil jeho reklamáciu, alebo sa domnieva, že Hotel porušil jeho práva, má Klient právo obrátiť sa na Hotel ako predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Hotel na žiadosť Klienta podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie do 30 (tridsiatich) dní odo dňa jej odoslania Klientom, má klient právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporu podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Hotelom ako predávajúcim je: Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava, alebo elektronicky na ars@soi.sk, alebo adr@soi.sk, alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1 pričom Klient má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Klient môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť on-line platformu pre alternatívne riešenie sporov, ktorá je dostupná na https://europa.eu/youreurope/business/dealing-with-customers/solving-disputes/online-dispute-resolution/index_sk.htm. Viac informácií o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov nájdete na internetovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie: https://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.